Identiteit

Als stichting staan we voor een missie. We geven goed onderwijs en dat doen we samen met God. Deze missie wordt zichtbaar door onze identiteit en door de manier waarop we deze identiteit uitdragen. Wij delen Gods Woord op onze basis- en peuterscholen met als doel dat de kinderen vanuit de Bijbel worden opgebouwd. Dat wil zeggen; dat hun karakter in positieve zin wordt gevormd. Dat de kinderen stevig in hun schoenen staan en een positief verschil kunnen maken in de wereld om hen heen.

Op dit moment leven we in een wereld die steeds gecompliceerder wordt en dat is geen positieve constatering. We zien steeds meer problemen dichtbij in gezinnen en ver weg in de wereld. De samenleving om ons heen lijkt te verharden. Juist hier in willen wij een verschil maken door een veilige plaats te bieden voor kinderen en ouders.

Ons uitgangspunt is dat wat er in de Bijbel, het Woord van God, staat. Daaruit leren we wat de wil van God is, hoe Hij wil dat wij met kinderen en ouders omgaan en hoe wij ze op een goede manier kunnen begeleiden in deze periode van hun ontwikkeling.

We brengen bovenstaande in de praktijk door het vertellen/voorlezen van eenvoudige Bijbelverhalen, het zingen van liedjes met een christelijke tekst, het bidden bij de dagopening en het vieren van de christelijke feestdagen. Voor de naam Tamarinde is heel bewust gekozen, het lijkt niet alleen op de naam Tamar, maar ook in de betekenis hoort het bij elkaar: beide zijn bomen die een goede vrucht dragen. De bloemen van de Tamarinde boom zijn mooi en nuttig. Zo is ook de peuterschool; het is niet alleen leuk voor de kinderen, maar ze leren er ook veel.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen, de normen en waarden beter vorm te geven en duidelijk te zijn naar de kinderen, ouders en leidsters, hanteren wij drie belangrijke pilaren:

 • De Bijbel
 • Toerusting
 • Verschil maken

 

Uit de pilaren vloeien deze grondbeginselen op voor de kinderen:

 1. Respect:we gaan respectvol met elkaar om
  Mattheüs 7:12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
  Mattheüs 22:39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 2. Veiligheid:we zorgen dat de school veilig is voor een ander en mezelf
  Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
  Psalmen 91:4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
 3. Verantwoordelijkheid:we dragen verantwoordelijkheid
  Genesis 1:28 God blessed them: Take charge! Be responsible for every living thing that moves on the face of Earth. (God zegende hen: ‘Onderneem actie! Wees verantwoordelijk voor elk levend wezen dat op de aarde rondloopt’.)
  1 Korintiërs 12:25b maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.