Identiteit

Sinds oktober 2010 heeft de Tamarschool (voorheen EBS Tamar) een eigen peuterschool met de naam Tamarinde. peuterschool Tamarinde is een christelijke opvang. Ons uitgangspunt is dat wat er in de Bijbel, het Woord van God, staat. Daaruit leren we wat de wil van God is, hoe Hij wil dat wij met kinderen en ouders omgaan en hoe wij ze op een goede manier kunnen begeleiden in deze periode van hun ontwikkeling.

We brengen bovenstaande in de praktijk door het vertellen/voorlezen van eenvoudige Bijbelverhalen, het zingen van lidjes met een christelijke tekst, het bidden bij de dagopening en het vieren van de christelijke feestdagen. Voor de naam Tamarinde is heel bewust gekozen, het lijkt niet alleen op de naam Tamar, maar ook in de betekenis hoort het bij elkaar: beide zijn bomen die een goede vrucht dragen. De bloemen van de Tamarinde boom zijn mooi en nuttig. Zo is ook peuterschool; het is niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook kunnen zij heel veel leren.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen, de normen en waarden beter vorm te geven en duidelijk te zijn naar de kinderen, ouders en leidsters, hanteren wij sinds schooljaar 2012/2013 zeven zuilen als basisnormen op de peuterschool. Deze zuilen worden ook op de Tamarschool gebruikt. Vanwege een tekst uit de Bijbel, te vinden in Spreuken 9:1-6 waarin staat “Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt”, hanteren wij zeven basiswaarden die wij ‘zuilen’ noemen. Elke zuil verwijst naar een gedeelte uit de Bijbel. Deze Bijbelteksten komen uit de Herziene Statenvertaling (Stichting HSV, 2010) of uit The Message (Peterson, Eugene H.; The Message, 2002).

De zeven zuilen zijn als volgt:

 1. Respect: we gaan respectvol met elkaar om
  Mattheüs 7:12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
  Mattheüs 22:39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 2. Veiligheid: we zorgen dat de school veilig is voor een ander en mezelf
  Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
  Psalmen 91:4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
 3. Verantwoordelijkheid: we dragen verantwoordelijkheid
  Genesis 1:28 God blessed them: Take charge! Be responsible for every living thing that moves on the face of Earth. (God zegende hen: ‘Onderneem actie! Wees verantwoordelijk voor elk levend wezen dat op de aarde rondloopt’.)
  1 Korintiërs 12:25b maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.
 4. Excellence: we gaan voor excellence (niet perfect; boven verwachting)
  Daniël 6:4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.
 5. Ontwikkeling: we stimuleren de ontwikkeling van mensen
  1 Tess. 5:11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
 6. Oplossingsgericht: we zijn oplossingsgericht
  Psalmen 25:12 Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.
  Romeinen 12:17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen
 7. Samenwerken: we werken samen
  Prediker 4:9 Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. 10a Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind.