Identiteit van de school

Open school met een actief christelijke identiteit

De Tamarschool is een school voor regulier basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die vormgegeven wordt vanuit een evangelische grondslag.

Richting en identiteit

De Tamarschool is een evangelische basisschool. Op onze school wordt gewerkt en geleefd vanuit de persoonlijke relatie van de leerkrachten met Jezus Christus. Leerkrachten proberen de kinderen voor te gaan en te begeleiden naar een levenswijze gebaseerd op een relatie met onze levende God. Hierbij maken we gebruik van de Bijbel als Gods Woord. De Bijbel wordt toegepast in onze dagelijkse omgang met de leerlingen.

Dit houdt in dat we:

  • iedere schooldag beginnen en eindigen met gebed;
  • verhalen vertellen en (voor)lezen uit de Bijbel, zodat de kinderen het Woord van God leren kennen;
  • kinderen leren hoe ze het gehoorde toe kunnen passen in hun leven;
  • christelijke normen en waarden hanteren; dit geven we vorm door middel van de zeven zuilen van de Tamarschool.

Wij besteden ook aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwingen die om ons heen voorkomen. De kinderen worden gestimuleerd een mening te vormen. Daarbij is het standpunt van de ander waardevol en dient deze dus met respect te worden benaderd. We willen dat de kinderen weten wat er in de wereld om hen heen gebeurt en dat zij niet wereldvreemd de school verlaten. We streven ernaar om de school vorm te geven door onze liefde voor onderwijs en vanuit onze passie voor God en mensen.

De harmonieuze sfeer tussen team, ouders en kinderen zien wij als een groot goed. We proberen door Gods wijsheid en onze inzet een positieve invloed te hebben op elkaar en onze omgeving.

De zeven zuilen van de Tamarschool

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert de Tamarschool sinds schooljaar 2012/2013 zeven zuilen als basisnormen op school. Dit vergroot de duidelijkheid naar leerlingen, leerkrachten en ouders.

Vanwege de tekst Spreuken 9:1-6 waarin staat: “Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt” is het aantal basiswaarden dat wij hanteren zeven geworden en noemen wij ze zuilen. Alle Bijbelteksten komen uit de Herziene Statenvertaling (Stichting HSV, 2010) of uit The Message (Peterson, Eugene H.; The Message, 2002).

De zeven zuilen zijn als volgt:

We gaan respectvol met elkaar om

Matteüs 7:12: “Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.”
Matteüs 22:39: “En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

We zorgen dat de school veilig is voor een ander en mezelf

Romeinen 13:10: “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
Psalmen 91:4: “Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.”

We dragen verantwoordelijkheid

Genesis 1:28: “God blessed them: Take charge! Be responsible for < > every living thing that moves on the face of Earth.” (God zegende hen: ‘Onderneem actie! Wees verantwoordelijk voor elk levend wezen dat op de aarde rondloopt’.)
1 Korintiërs 12:25b: “… maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.”

We gaan voor excellence (niet perfect; boven verwachting)

Daniël 6:4: “Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.”

We stimuleren de ontwikkeling van mensen

1 Tessalonicenzen 5:11: “Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.”

We zijn oplossingsgericht

Psalmen 25:12: “Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.”
Romeinen rom12:17: “Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.”

We werken samen

Prediker 4:9: “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.”
10a: “Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind.”