Onderwijs

 

Tamarschool; geloven in groei.

Missie

Op de Tamarschool willen we de kinderen niet alleen veel leren, maar we willen ook meehelpen met de opvoeding. Dat doen we vanuit onze christelijke achtergrond.
Er wordt door de leerkrachten nadruk gelegd op het belang van normen en waarden, respect voor anderen en een positieve levenshouding.
De ouders worden er bij de inschrijving van op de hoogte gebracht, dat hun kind christelijk onderwijs ontvangt. Zij ondertekenen een verklaring dat zij hiermee akkoord gaan.
Het onderwijs is zo ingericht dat ieder kind kan presteren overeenkomstig de gaven die het van God heeft ontvangen.

De Tamarschool staat voor degelijk onderwijs met een boodschap. Het is de missie van de school om kinderen bijbelgetrouw onderwijs te bieden van goede kwaliteit, in een kindvriendelijk schoolklimaat waarbij onderwijs op maat gegeven kan worden.

Visie

De school stelt zich als doel dat de leerlingen die onderwijs ontvangen zich zo breed en zo ver mogelijk zullen ontwikkelen. Zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Op het gebied van expressie en de christelijke godsdienst stimuleren wij de leerlingen ook om zich breed te ontwikkelen. Om dit doel te kunnen verwezenlijken wordt zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ gegeven. Dit betekent dat binnen het klassikale onderwijs, de leerlingen de leerstof aangeboden krijgen op hun eigen niveau. En dat daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met hun eigen ontwikkeling en onderwijsbehoeften. De doelen waar de kinderen naartoe werken zijn de kerndoelen, vastgesteld door het ministerie van onderwijs.

Vormgeving van het onderwijs

Het onderwijs is opgebouwd uit acht verschillende leerjaren. De vormgeving bestaat uit een pedagogisch en didactisch deel. Het pedagogische deel, en de manier waarop het onderwijs aangeboden wordt, is vooral gestoeld op de christelijke normen en waarden. Het didactische deel wordt voornamelijk vormgegeven door onze methodes. Bij het kiezen van de methodes hebben we er rekening mee gehouden dat zowel adaptief, coöperatief als zelfstandig werken aan bod komt.

Pedagogisch concept

De Tamarschool wil een school zijn waar alle kinderen zich veilig en thuis voelen waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school dient een sfeer van rust en regelmaat uit te stralen. Regelmaat en rust bevorderen wij door dagritmekaarten of een dagplanning op het bord. Zodat  kinderen precies weten wat er die de dag aan de orde komt. Het gezond pedagogisch klimaat wordt ook bevorderd door het implementeren en consequent naleven van onze schoolregels. Ons onderwijs wordt aangeboden in een gestructureerde omgeving. Er zijn regels in de school, in de klas en op het schoolplein. De regels scheppen duidelijkheid omdat ze grenzen aangeven. De regels kunnen gaan over het gebruik van het materiaal, zorg voor een ander, en zorg voor jezelf.

Op de Tamarschool willen de leerkrachten leerlingen zelfstandigheid leren en ruimte geven voor het ontwikkelen van hun eigen kennis en vaardigheden. Dit doen wij vanuit het leerstofjaarklassen-systeem met differentiatie in minimaal drie niveaus. We willen zoveel mogelijk recht doen aan de verschillende gaven en talenten die kinderen hebben.

Methodes

 • Bijbelonderwijs: Levend Water (www.bijbelonderwijs.nl)
 • Rekenen: RekenZeker
 • Lezen: Veilig Leren Lezen (2e maanversie)
 • Taal en Spelling: Taalverhaal.nu
 • Begrijpend Lezen: Blits, Nieuwsbegrip XL
 • Wereldoriëntatie (thematisch) Blink
 • Engels (vanaf groep 1): Take It Easy
 • Expressie

Meervoudige intelligentie

Vanaf het schooljaar 2016 / 2017 werkt de Tamarschool  met de principes van Meervoudige Intelligentie.

Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere.

Soorten intelligenties

De verschillende intelligenties volgens de theorie zijn:

 • Verbaal/linguïstische intelligentie (taalslim);
 • Logisch/mathematische intelligentie (rekenslim);
 • Visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim);
 • Muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim);
 • Lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim);
 • Interpersoonlijke intelligentie (samenslim);
 • Intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim);
 • Natuurgerichte intelligentie (natuurslim).

In de praktijk betekent dit dat we bij de aanbieding en verwerking rekening houden met de verschillende intelligenties van de leerlingen. We willen deze intelligenties matchen (aanspreken) en stretchen (verder ontwikkelen).