Groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

 

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2020 / 2021

 

Organisatie overstap po-vo

In groep 8 krijgen de kinderen het definitieve schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het schooladvies dat uw kind krijgt is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: De Eindcito. Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen, maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Wanneer uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Totstandkoming schooladvies

Op onze school werken wij met CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van CITO nemen wij ook andere toetsen af. Dit zijn toetsen vanuit de methodes. De uitslagen van deze toetsen kunt u terugvinden in parnassys. Ook vindt u de uitslagen in de rapporten en worden ze in rapportgesprekken toegelicht. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.

Eind groep 7 is de NIO toets afgenomen. Het verschil tussen de NIO en de CITO is dat de CITO meet wat uw kind geleerd heeft op de basisschool en de NIO bepaalt wat uw zoon of dochter ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties). De NIO beschikt over extra informatie voor het opstellen van een schoolkeuze advies.

Eind september/begin oktober zal het drempelonderzoek in groep 8 worden afgenomen. Het drempelonderzoek bestaat uit vijf toetsen: technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De scores voor de toetsen worden omgezet naar een Didactisch Quotient (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode de toetsen maakten mogelijk wordt.  De uitslag van het drempelonderzoek nemen wij mee in ons besluit voor het definitief advies.

In november worden de Begintoetsen van CITO afgenomen. De kinderen zullen in januari geen citotoetsen maken, maar 2 maanden eerder in november. We hebben dan alle toetsgegevens binnen en kunnen in december tot een definitief advies komen.

Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

Het team: Wie is bij dit proces betrokken

We hebben op school een team aangesteld dat met elkaar het besluit vormt over het advies van uw kind. Het team bestaat uit de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de intern begeleider. We hebben vier momenten met elkaar om het advies te bepalen: in januari groep 7, in september groep 8, in december groep 8 en in mei groep 8 na de uitslag van de eindtoets. De directeur, Jan Boer, is eindverantwoordelijk. Voor vragen over het advies neemt u contact op met de leerkracht of de intern begeleiding van de groepen 7 en 8: Tine Visser.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U heeft in februari 2019 al een voorlopig advies gekregen. U heeft zich dus al tijdig kunnen oriënteren op passende vo-scholen. Misschien heeft u al op websites van scholen gekeken of in groep 7 al open dagen bezocht. In september gaan wij opnieuw kijken naar het voorlopig schooladvies en zullen wij dit in een gesprek met u toelichten. In december ontvangt u het definitieve advies. Bij dit schooladvies zit een scholenlijst met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen die passen bij het schooladvies van uw kind. Dit zijn alle vo-scholen in de BOVO-regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maakt u met uw kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het OKR of zij een leerling wel of niet aannemen. Voor wij het OKR naar de middelbare school sturen, kunt u het rapport doorlezen. U krijgt, voordat wij het definitief adviesgesprek hebben, het OKR mee naar huis om het in te lezen. Tijdens het definitief adviesgesprek bespreken we de inhoud van dit rapport en kunt hier vragen over stellen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het OKR, kunt u altijd uw eigen visie aan het OKR  toevoegen.

Tijdpad schooladvies

We hebben alle belangrijke toetsen en gesprekken over het advies opgeschreven in een tabel, zodat het voor u overzichtelijker wordt.

Groep 7
Februari 2020Voorlopige richting/advies.Dit werd gegeven door de leerkracht van groep 7 tijdens het rapportgesprek.
Juni 2020NIO-toets 

 

Groep 8
September 2020Informatieochtend groep 8Tijdens deze ochtend krijgt u informatie over groep 8. U krijgt de informatie ook per mail gestuurd.
September 2020Voorlopig adviesgesprekWe nemen de uitslagen van de NIO-toets en de eind cito groep 7 erbij. Ook bij het voorlopig advies kijken we ook naar de eerder gemaakte cito-toetsen, de methodetoetsen en de kindkenmerken.
29 september 2020Drempelonderzoek 
Oktober/november 2020Begin Citotoetsen groep 8 
December 2020Definitief adviesU krijgt het definitief advies tijdens een gesprek. We zullen ook het OKR en de scholenlijst bespreken.
4 januari t/m 5 februari 2021Oriëntatie voortgezet onderwijsOuders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het definitieve advies. U vult een top 5 scholen in op de voorkeurslijst.
6 februari t/m 9 februari 2021Aanmelding voortgezet onderwijsBij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen. Als uw kind wordt uitgeloot op de eerste school, geeft deze school het OKR met de voorkeurslijst naar de tweede school naar keuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BoVo Haaglanden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de BoVo Haaglanden.