Groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

 

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2023 / 2024

In dit document voor ouders van onze school wordt de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) beschreven en de rol van de Tamarschool hierin toegelicht.  

In groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt. 

 

Planning 

Op de Tamarschool werken wij met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS) Leerling in Beeld. De leerlingen maken elk jaar in januari M-toetsen (bijv. M6) en in juni E-toetsen (bijv. E3). Naast de toetsen van CITO nemen wij ook andere toetsen af. Dit zijn vaak toetsen vanuit de methodes. De uitslagen van deze toetsen houden we bij in Parnassys. U kunt ze inzien via het Ouderportaal. Ook vindt u de uitslagen in de rapporten en worden ze in rapportgesprekken toegelicht. Hierdoor hebt u goed zicht op de ontwikkeling van de resultaten van uw kind.  

 

groep 6 

Eind groep 6 informeren we ouders over de verhouding tussen CITO-scores en de verschillende niveaus van voortgezet onderwijs. Zij kunnen zich dan in groep 7 alvast oriënteren op de verschillende VO-scholen, om te bepalen welke het beste bij hen en hun kind past. Ouders kunnen bijvoorbeeld websites van scholen bekijken en open dagen bezoeken. De VO-scholen richten hun promotie immers niet alleen op groep 8, maar ook op groep 7. Op deze manier is er voldoende tijd om een goede keuze te maken. 

 

groep 7 

In februari van groep 7, na de M7-toetsen, ontvangen ouders een eerste voorlopig advies. We spiegelen de behaalde scores van de leerling in groep 6 en 7 aan de normering van het voortgezet onderwijs, met behulp van de Plaatsingswijzer. Daarnaast nemen we nadrukkelijk ook andere factoren mee. Denk hierbij aan de rapporten van de afgelopen jaren, het dagelijkse huiswerk, de vaardigheid tot samenwerken, zelfstandigheid, concentratie en vooral de werkhouding van de leerling. 

Bij alle leerlingen wordt in mei van groep 7 de NIO-test afgenomen. Het verschil tussen de NIO en de CITO is dat de CITO meet wat een leerling geleerd heeft op de basisschool en de NIO bepaalt wat een leerling ‘in huis heeft’ (IQ). De NIO geeft daarmee extra informatie voor het opstellen van een schooladvies. In juni volgen dan de E7 toetsen, waarna we een tweede voorlopig advies uitbrengen. 

 

groep 8 

De leerlingen van groep 8 maken geen CITO-toetsen in januari en juni, maar in november. Dit zijn de B8-toetsen. Zo hebben we de resultaten op tijd voor het opstellen van een schooladvies. Dit ontvangen ouders in december. Het schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de vo-school moet de leerling toelaten op het niveau van het schooladvies. 

Bij het advies krijgen ouders een scholenlijst. Deze lijst bevat vo-scholen die passen bij het gegeven schooladvies, in de BOVO-regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar de leerling naartoe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december lichten we deze lijst toe. 

In januari, februari en maart zijn de open dagen van de VO-scholen. Het is belangrijk om deze samen te bezoeken, om voldoende informatie te ontvangen.  

In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. Deze is bedoeld is hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op een objectieve manier de vaardigheid en kennis van de leerlingen. 

Sommige leerlingen gaan naar een bijzondere richting binnen het VO, bijvoorbeeld tweetalig (TTO) of Theaterklas. Voor een aantal bijzondere richtingen geldt een selectieprocedure. Deze wordt begin maart doorlopen, alleen door de betreffende leerlingen. 

Uiterlijk 15 maart ontvangt de basisschool de uitslag van de doorstroomtoets. Als deze score hoger is dan het gegeven schooladvies, kunnen we het advies bijstellen naar boven. Wanneer dat niet in het belang van de leerling is, zullen we het advies niet verhogen. Uiteraard zullen we dit ook met ouders bespreken. 

Voor 25 maart ontvangt u het definitieve schooladvies. Daarna stellen ouders een voorkeurslijst op van VO-scholen in OnderwijsTransparant. Hiermee melden ze hun kind uiterlijk 31 maart aan. BOVO Haaglanden adviseert 4 tot 8 scholen op te geven. Als de leerling op de eerste vo-school wordt uitgeloot, geeft deze school het OKR met de voorkeurslijst door naar de tweede school naar keuze etc. Zo worden alle leerlingen geplaatst. 

 

Betrokkenheid 

In bovenstaande planning leest u al dat de scores van de CITO-toetsen een belangrijke basis zijn bij het opstellen van het advies. Dat is logisch, want deze toetsen geven een objectief, landelijk genormeerd resultaat. We kijken echter niet alleen naar de toetsen. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. We schreven hierboven al welke factoren hier onder andere een rol in spelen. Voor een zo compleet mogelijk beeld maken we de adviezen met een team van betrokkenen in school. Dit team bestaat uit de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de adjunct-directeur. 

Ook uw betrokkenheid is belangrijk. Bij de gespreksmomenten rond de advisering luisteren we goed naar uw gedachten over de gegeven adviezen. Uiteraard horen we ook graag wat de leerling zelf wil. Uiteindelijk zal hij of zij het zelf moeten gaan doen op de middelbare school… 

 

Onderwijskundig rapport 

Alle voor het voortgezet onderwijs relevante informatie over leerlingen wordt vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport geven we door aan de door u gekozen vo-school. Deze besluit op basis van het OKR of een leerling daar wordt toegelaten. Voor wij het OKR naar de vo-school sturen, krijgen ouders het mee om thuis door te lezen. Tijdens het definitief adviesgesprek bespreken we de inhoud van dit rapport en kunt u hier vragen over stellen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het OKR, kunt u altijd uw eigen visie toevoegen.  

 

Tabel  

We hebben alle belangrijke momenten uit de procedure opgenomen in een tabel, zodat het voor u overzichtelijker wordt. 

 

Groep 6 

Maand Wat Wat houdt het in? 
januari CITO M6 Het resultaat van de CITO M6 bespreken we in het oudergesprek n.a.v. het rapport in februari. 
juni CITO E6 Het resultaat van de CITO E6 bespreken we, indien nodig, in een oudergesprek in juli. 
juli indicatie VO-niveau We informeren ouders over de verhouding tussen CITO-scores en VO-niveaus 

 

 Groep 7 

Maand Wat Wat houdt het in? 
januari CITO M7 Het resultaat van de CITO M7 bespreken we in het oudergesprek n.a.v. het rapport in februari. 
februari eerste voorlopige advies Bij het oudergesprek ontvangen ouders een advies van de leerkracht, met een bevestiging op papier.  
mei NIO-test Het resultaat van de NIO-test bespreken we in het oudergesprek in juli. 
juni CITO E7 Het resultaat van de CITO E7 bespreken we in het oudergesprek in juli. 
juli tweede voorlopige advies Bij het oudergesprek ontvangen ouders een advies van de leerkracht, met een bevestiging op papier. 

  

Groep 8 

Maand Wat Wat houdt het in? 
november CITO B8 Het resultaat van de CITO B8 bespreken we, indien gewenst, in het oudergesprek in december. 
december derde voorlopig advies Bij het oudergesprek ontvangen ouders een advies van de leerkracht, met een bevestiging op papier.  We bespreken het oriëntatieformulier en scholenlijst. 
januari-maart open dagen De vo-scholen organiseren open dagen en andere activiteiten voor leerlingen en ouders. Het is belangrijk om deze te bezoeken. 
begin februari doorstroomtoets  Alle leerlingen maken een doorstroomtoets. Deze toets meet wat de leerlingen heeft geleerd op het gebied van taal en rekenen en is daarmee een hulpmiddel bij het schooladvies.
2 t/m 8 maart selectieperiode bijzondere richtingen Alleen voor enkele bijzondere richtingen, zoals TTO en Theaterklas, doorlopen leerlingen een selectie.
15 maart uitslag doorstroomtoets Als de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het gegeven schooladvies, kan dit nog naar boven worden bijgesteld. 
22 maart definitieve advies  
25-31 maart aanmelding vo-school Let op: donderdag 28 maart begint het paasweekend, digitaal aanmelden tot zondag 31 maart 

 

 Bovo Haaglanden

Voor meer informatie over de procedure in onze regio kunt u terecht op de website van de Bovo Haaglanden.