Groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

 

Procedure van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2022 / 2023

Procedure overgang po-vo

In dit document voor ouders van onze school wordt de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) beschreven en de rol van de Tamarschool hierin toegelicht.

In groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Planning

Op de Tamarschool werken wij met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS). De leerlingen maken elk jaar in januari M-toetsen (bijv. M6) en in juni E-toetsen (bijv. E3). Naast de toetsen van CITO nemen wij ook andere toetsen af. Dit zijn vaak toetsen vanuit de methodes. De uitslagen van deze toetsen houden we bij in Parnassys. U kunt ze inzien via het Ouderportaal. Ook vindt u de uitslagen in de rapporten en worden ze in rapportgesprekken toegelicht. Hierdoor hebt u goed zicht op de ontwikkeling van de resultaten van uw kind.

 

groep 6

Eind groep 6 informeren we ouders over de verhouding tussen CITO-scores en de verschillende niveaus van voortgezet onderwijs. Zij kunnen zich dan in groep 7 alvast oriënteren op de verschillende VO-scholen, om te bepalen welke het beste bij hen en hun kind past. Ouders kunnen bijvoorbeeld websites van scholen bekijken en open dagen bezoeken. De VO-scholen richten hun promotie immers niet alleen op groep 8, maar ook op groep 7. Op deze manier is er voldoende tijd om een goede keuze te maken.

 

groep 7

In februari van groep 7, na de M7-toetsen, ontvangen ouders een eerste voorlopig advies. We spiegelen de behaalde scores van de leerling in groep 6 en 7 aan de normering van het voortgezet onderwijs, met behulp van de Plaatsingswijzer. Daarnaast nemen we nadrukkelijk ook andere factoren mee. Denk hierbij aan de rapporten van de afgelopen jaren, het dagelijkse huiswerk, de vaardigheid tot samenwerken, zelfstandigheid, concentratie en vooral de werkhouding van de leerling.

Bij alle leerlingen wordt in mei van groep 7 de NIO-test afgenomen. Het verschil tussen de NIO en de CITO is dat de CITO meet wat een leerling geleerd heeft op de basisschool en de NIO bepaalt wat een leerling ‘in huis heeft’ (IQ). De NIO geeft daarmee extra informatie voor het opstellen van een schooladvies. In juni volgen dan de E7 toetsen, waarna we een tweede voorlopig advies uitbrengen.

 

groep 8

De leerlingen van groep 8 maken geen CITO-toetsen in januari en juni, maar in november. Dit zijn de B8-toetsen. Zo hebben we de resultaten op tijd voor het opstellen van een definitief advies. Dit ontvangen ouders in december. Het definitief advies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de vo-school moet de leerling toelaten op het niveau van het schooladvies.

 

Bij het definitief advies krijgen ouders een scholenlijst. Deze lijst bevat vo-scholen die passen bij het gegeven schooladvies, in de BOVO-regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar de leerling naartoe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december lichten we deze lijst toe.

 

In januari en februari zijn de open dagen van de VO-scholen. Het is belangrijk om deze samen te bezoeken, om voldoende informatie te ontvangen. Daarna vullen ouders een top-5 van scholen in op de voorkeurslijst. Het is mogelijk om leerlingen aan te melden vanaf 11 februari. Bij de eerste school van aanmelding leveren ouders de voorkeurslijst in. Als de leerling op de eerste vo-school wordt uitgeloot, geeft deze school het OKR met de voorkeurslijst door naar de tweede school naar keuze etc. Zo worden alle leerlingen geplaatst.

Daarna, in april, maken de leerlingen de Centrale Eindtoets. Dit is een landelijk verplichte toets, die meet wat de leerlingen hebben geleerd. Als de uitslag hiervan hoger ligt dan het gegeven definitieve advies moeten we dit heroverwegen. Dit leidt niet automatisch tot aanpassing. Als er voldoende redenen zijn om het advies aan te passen, zullen we dat ook met de ouders bespreken. Het advies kan alleen naar boven worden bijgesteld.

 

Betrokkenheid

In bovenstaande planning leest u al dat de scores van de CITO-toetsen een belangrijke basis zijn bij het opstellen van het advies. Dat is logisch, want deze toetsen geven een objectief, landelijk genormeerd resultaat. We kijken echter niet alleen naar de toetsen. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. We schreven hierboven al welke factoren hier onder andere een rol in spelen. Voor een zo compleet mogelijk beeld maken we de adviezen met een team van betrokkenen in school. Dit team bestaat uit de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de adjunct-directeur.

Ook uw betrokkenheid is belangrijk. Bij de gespreksmomenten rond de advisering luisteren we goed naar uw gedachten over de gegeven adviezen. Uiteraard horen we ook graag wat de leerling zelf wil. Uiteindelijk zal hij of zij het zelf moeten gaan doen op de middelbare school…

 

Onderwijskundig rapport

Alle voor het voortgezet onderwijs relevante informatie over leerlingen wordt vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport geven we door aan de door u gekozen vo-school. Deze besluit op basis van het OKR of een leerling daar wordt toegelaten. Voor wij het OKR naar de vo-school sturen, krijgen ouders het mee om thuis door te lezen. Tijdens het definitief adviesgesprek bespreken we de inhoud van dit rapport en kunt u hier vragen over stellen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het OKR, kunt u altijd uw eigen visie  toevoegen.

 

Tabel

We hebben alle belangrijke momenten uit de procedure opgenomen in een tabel, zodat het voor u overzichtelijker wordt.

 

Groep 6

MaandWatWat houdt het in?
januariCITO M6Het resultaat van de CITO M6 bespreken we in het oudergesprek n.a.v. het rapport in februari.
juniCITO E6Het resultaat van de CITO E6 bespreken we, indien nodig, in een oudergesprek in juli.
juliindicatie VO-niveauWe informeren ouders over de verhouding tussen CITO-scores en VO-niveaus

 

 

Groep 7

MaandWatWat houdt het in?
januariCITO M7Het resultaat van de CITO M7 bespreken we in het oudergesprek n.a.v. het rapport in februari.
februarieerste voorlopige adviesBij het oudergesprek ontvangen ouders een advies van de leerkracht, met een bevestiging op papier.
meiNIO-testHet resultaat van de NIO-test bespreken we in het oudergesprek in juli.
juniCITO E7Het resultaat van de CITO E7 bespreken we in het oudergesprek in juli.
julitweede voorlopige adviesBij het oudergesprek ontvangen ouders een advies van de leerkracht, met een bevestiging op papier.

 

 

Groep 8

MaandWatWat houdt het in?
novemberCITO B8Het resultaat van de CITO B8 bespreken we, indien gewenst, in het oudergesprek in december.
decemberdefinitief adviesBij het oudergesprek ontvangen ouders een advies van de leerkracht, met een bevestiging op papier.  We bespreken de scholenlijst en het OKR.
januari-februariopen dagenDe vo-scholen organiseren open dagen en andere activiteiten voor leerlingen en ouders. Het is belangrijk om deze te bezoeken.
februariaanmelding vo-schoolIn 2023 is aanmelden mogelijk vanaf 11 februari.
aprilCentrale Eindtoets
meiUitslag Centrale Eindtoets en mogelijke heroverweging adviesAls een leerling lager dan of gelijk aan het gegeven definitieve advies scoort, blijft dit advies definitief.

Als een leerling hoger dan het gegeven definitieve advies scoort, zullen wij  ons advies heroverwegen en mogelijk naar boven bijstellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BoVo Haaglanden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de BoVo Haaglanden.