Algemeen

PRIVACY

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In de Privacyverklaring van Stichting School met de Bijbel is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen op de peuterscholen en de basisscholen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar onze school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement en zijn omschreven op het inschrijfformulier. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school of bij schoolactiviteiten. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

page1image4845344

Vragen?

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind? Dan kan u contact op nemen met de leerkracht van uw kind of met de schooldirecteur. Daarnaast kan u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming of met privacy@stichtingschoolmetdebijbel.nl

Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting School met de Bijbel Harry Medema info@stichtingschoolmetdebijbel.nl

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

fg@privacyopschool.nl

(0172) 785 075

Visie

Het is de missie van de Tamarschool om bijbelgetrouw onderwijs te bieden van een hoge kwaliteit aan alle kinderen van ouders die dat op prijs stellen. Op onze school bieden we goed onderwijs aan kinderen met zeer diverse leefsituaties, achtergronden en herkomst.

We verzorgen onderwijs vanuit een evangelische identiteit waarbij we een veilige plek willen bieden voor kinderen om op te groeien en zich te ontwikkelen met aandacht voor de totale ontwikkeling. We onderwijzen in kennis, vaardigheden en geven expliciet aandacht aan het geloofsleven van de kinderen, ongeacht hun herkomst. Naast Nederlandse taal en rekenen, zijn wereldoriëntatie, muziek, zang, dans, creativiteit en samen vieren belangrijk. We stimuleren een klimaat waarin kinderen leren interesse te hebben voor een ander en respect te hebben voor elkaar waardoor ze op een goede manier met elkaar om leren gaan.

Zo leren we de kinderen te werken aan hun toekomst en geven hen een stevige basis om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Wij werken er aan dat ze op zullen groeien tot kansrijke volwassenen die vertrouwen kunnen hebben vanuit en in hun identiteit en zo met toekomstperspectief voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen.

Kernwaarden

De Tamarschool heeft 3 kernwaarden:

Deze kernwaarden zijn onderdeel van onze 7 zuilen.

Om de Christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven en om duidelijk te zijn naar leerlingen, leerkrachten en ouders hanteert de Tamarschool zeven zuilen als basisnormen op school.


Missie

De Tamarschool staat voor Geloven in groei. Dit past goed bij het beeld van de palmboom. We willen dat kinderen op een veilige plek opgroeien en groeien in kennis, vaardigheden en in geloof. Hiermee staat de Tamarschool ook voor  degelijk onderwijs met een boodschap. Het is de missie van de school om kinderen Bijbelgetrouw onderwijs te bieden van goede kwaliteit, in een kindvriendelijk schoolklimaat waarbij onderwijs op maat gegeven kan worden.

Wij zijn in 12 1/2  jaar tijd gegroeid naar een bruisende school met 400 leerlingen, dankzij het vertrouwen dat ouders in onze school gesteld hebben.

Visie op leren

Een kind gaat leren als het uit de comfortzone wordt gehaald en uitgedaagd wordt om te leren. We willen een kind uitdagen om nieuwe dingen te leren. We willen het kind niet overvragen, want dan komt het niet tot leren.
Wij geven goed onderwijs. Goed onderwijs is niet alleen effectief onderwijs, maar onderwijs wat met bezieling gegeven wordt.

 Pedagogische visie

Elk kind is een uniek schepsel, gemaakt door God en door Hem gewild en geliefd. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind het best tot zijn recht komt als het een levende relatie met God heeft en leeft vanuit Zijn Woord. Dit is geen vanzelfsprekendheid en een belangrijk doel van de school is om kinderen hierin voor te gaan. Samen met ouders willen we de kinderen opvoeden en ze zo klaarmaken om hun plek in de samenleving in te nemen.

De school leert kinderen om te gaan met gezag en structuur. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren te reflecteren op hun eigen gedrag. De leerkrachten en anderen in dienst van de school hebben een voorbeeldfunctie en zijn zich dat ook bewust.

 Onderwijskundige visie

Wij willen de leerlingen zelfstandigheid leren en ruimte geven voor het ontwikkelen van hun eigen kennis en vaardigheden. Dit doen wij vanuit het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie in drie niveaus. We willen zoveel mogelijk recht doen aan de verschillende gaven en talenten die kinderen hebben.

Visie op het kind

Voor onze kindvisie is Jesaja 43 een belangrijk uitgangspunt.

Wij geloven dat kinderen door God zijn gemaakt. Door Hem gewild en door Hem geliefd. Daarom zijn alle kinderen waardevol. Dat betekent niet dat kinderen niets meer hoeven te leren. Op school en thuis moeten kinderen gevormd worden. Gevormd tot datgene waar God hen voor gemaakt heeft. Dat is: God de eer te geven in hun leven. Kinderen (en volwassenen) hebben correctie nodig. Die correctie moet niet zijn om hen af te breken, maar om hen de goede weg te wijzen.

  • In onze manier van omgaan met de kinderen willen we net zo zijn als God. Kinderen mogen weten dat zij geliefd zijn.
  • Als school willen we kinderen helpen om te groeien. Groeien in kennis, in geloof in liefde. Dat gaat niet vanzelf daar moeten we in investeren.